Algemene voorwaarden

Logo_Taalcongres

Datum

19 maart 2020. [Het Taalcongres begint om 9:30 uur en eindigt om ongeveer 17:30 uur

Locatie

De Observant

Stadhuisplein 7

3811 LM Amersfoort

Tel: 033 4451645 

www.observant.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN voor deelname aan Het Taalcongres 2020 van De Redactie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen georganiseerd door De Redactie. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

  • De Redactie is de organisator van een evenement al dan niet in opdracht van derden.
  • De deelnemer: is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor deelname aan een evenement.
  • De overeenkomst is een schriftelijke aanmelding door een deelnemer voor een evenement. Deze aanmelding kan uitsluitend via een online inschrijfformulier gekoppeld aan de website van een evenement.
  • Inschrijfgeld is de overeengekomen financiële bijdrage per deelnemer voor deelname aan een evenement.

ARTIKEL 3 BETALINGSVERVERPLICHTING EN OVEREENKOMST

De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ontstaat op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt, tenzij deze aanmelding niet door De Redactie wordt geaccepteerd.

Pas na betaling en ontvangst van het cursusgeld door [De Redactie] heeft de deelnemer recht op deelname aan een evenement.

ARTIKEL 4 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De deelnemer geeft De Redactie uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de (persoons-) gegevens die door een deelnemer ter beschikking zijn gesteld. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en niet met derden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Door aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de privacyverklaring die bij de aanmelding beschikbaar is gesteld.

ARTIKEL 5 BETALING CURSUSGELD

Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de deelnemer van De Redactie een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld voor deelname aan een evenement. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in gebreke.

De factuur wordt pas verstuurd op het moment dat er voldoende deelnemers zijn om het evenement door te kunnen laten gaan.

Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de deelnemer behalve het verschuldigde cursusgeld ook alle additionele kosten verschuldigd die worden gemaakt door [De Redactie] om de vordering te (kunnen) innen.

De deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen.

Facturen en correspondentie worden verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mail en/of postadres.

ARTIKEL 6 KORTING EN ACTIES

De korting geldt alleen voor deelnemers die voor 31 december 2019 boeken (Early Bird), aantoonbaar ZZP-er zijn, lid zijn van Tekstnet of Logeion of in 2019 of 2020 bemiddeld zijn door [De Redactie].

Als u zich met korting inschrijft kan altijd worden gecontroleerd of u daadwerkelijk aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet.

[De Redactie] selecteert uit de inzendingen die op tijd binnen zijn gekomen 1 winnaar van de Sinterklaas dichtwedstrijd. Deze winnaar heeft recht op gratis deelname aan Het Taalcongres 2020. [De Redactie] informeert de deelnemers van de dichtwedstrijd voor 13 december 2019 of ze gewonnen hebben of niet. Over de uitslag van de dichtwedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

ARTIKEL 7 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST en/of VERHINDERING

Als u verhinderd bent kunt u altijd een andere deelnemer aandragen die uw plaats inneemt. Geef zo spoedig mogelijk de naam van diegene die u vervangt door aan [De Redactie] via info@deredactietrainingen.nl

Mocht u toch willen annuleren dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Tot acht weken voor aanvang van Het Taalcongres kunt u kosteloos annuleren. Annulering is uitsluitend mogelijk per email via info@deredactietrainingen.nl
  • Bij annulering na acht tot vier weken voor aanvang betaalt u 25% van het inschrijfgeld.
  • Bij annulering na vier tot twee weken voor aanvang betaalt u 50% van het inschrijfgeld.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen, mits tijdig aan ons doorgegeven.

Annulering kan uitsluitend geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan De Redactie. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Indien u geen ontvangstbevestiging van [De Redactie] heeft ontvangen, is de overeenkomst niet geannuleerd.

In geval de deelnemer niet aanwezig is of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de bijeenkomst, dan is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk en blijft de betalingsverplichting bestaan.

ARTIKEL 8 PROGRAMMAWIJZIGING / DATUMWIJZIGING / AFGELASTING

Het programma, de sprekers of de inhoud van de bijeenkomst kan door De Redactie worden gewijzigd door omstandigheden. De beschikbaarheid van capaciteit van workshops binnen het programma van een evenement kan beperkt zijn, waardoor deelnemers kunnen worden ingedeeld bij een andere workshop. In deze gevallen is er geen recht op restitutie van het cursusgeld of ontbinding van de overeenkomst.

De locatie van een bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er geen recht op restitutie van het cursusgeld of ontbinding van de overeenkomst.

De datum van de bijeenkomst kan worden gewijzigd. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het cursusgeld en ontbinding van de overeenkomst.

De bijeenkomst kan worden afgelast. In dat geval is er wel recht op volledige restitutie van het cursusgeld en ontbinding van de overeenkomst.